กระดานความรู้สึก


เชิญเข้าร่วมอบรมความงามกับเอกลักษณ์ท้องถิ่น ณ ชุมชนยี่สาร ๒๖–๒๗ มีคนี้

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "ความงามกับเอกลักษณ์ท้องถิ่น"
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๘ ณ ชุมชนยี่สาร จังหวัดสมุทรสงคราม
วิทยากร
อ.ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการอนุรักษ์และฟื้นฟูสถาปัตยกรรมและชุมชน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมกับเป็นคณะกรรมการจัดทำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดศรีสุทธาวาส อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

อ.วลัยลักษณ์ ทรงศิริ นักวิชาการของศูนย์ข้อมูล มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่และกำลังทำวิจัยชุมชนสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับชุมชนและท้องถิ่น (เป็นลูกศิษย์และผู้ช่วยคนสำคัญของ รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม)

กำหนดการ
๒๖ มีนาคม ๒๕๔๘
ช่วงเช้าถึงบ่าย ล่องเรือชมวิถีชาวบ้านริมคลอง ชาวคลองยี่สาร ปากอ่าวบางตะบูน / ชมพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวชุมชนบ้านเขายี่สาร / นมัสการหลวงพ่อปู่บ้านเขายี่สาร / ชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ / ชมโบราณสถาน / เตาเผาถ่านไม้โกงกางแบบปลูกป่าทดแทนของชาวบ้านเขายี่สาร / ห้องเรียนธรรมชาติ สวนป่า “รุกขชาติรมณีย์” / ป่าชายเลน / ชมปลา “วังมัจฉาปลาน้ำเค็ม” แห่งเดียวในภูมิภาค / ทานอาหารอร่อยฝีมือชาวท้องถิ่น
ช่วงเย็น เที่ยวชมตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา สัมผัสกับธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำ ซื้อหาอาหาร ผลไม้ พืชผัก ขนม ของกินของใช้ จากชาวบ้าน และเกษตรกรที่พายเรือนำสินค้ามาซื้อขาย พร้อมรับประทานอาหารเย็นที่ตลาดน้ำ
ช่วงค่ำ ล่องเรือชมหิ่งห้อยยามค่ำคืนตามลำน้ำอัมพวา

๒๗ มีนาคม ๒๕๔๘
๑. แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเอกลักษณ์ท้องถิ่นของตนหรือท้องถิ่นที่รู้จัก หรือท้องถิ่นที่น่าสนใจ
๒. เชื่อมโยงประสบการณ์กับกรณีศึกษา
๓. นำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการศึกษาภาคสนาม
๔. สรุป เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และอื่นๆ เกี่ยวกับความงามกับเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่
เสมสิกขาลัย คุณวันวนัทธ์ วรภู หรือ คุณศิริพร ฉัตรหิรัญมงคล
โทรศัพท์ ๐-๒๓๑๔-๗๓๘๕ ถึง ๖, ๐๑-๐๑๐๑-๔๗๙, ๐๙-๖๗๐-๔๐๕๙
อีเมล์ sem@semsikkha.org และ semsikkha_ram@yahoo.com
และ http://www.semsikkha.org
โดยคุณ : www.semsikkha.org - [12:34:58  9 ก.พ. 2548]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รูปภาพ :

รายละเอียด

อาการ :กรุณาคลิก "ส่งข้อมูล" เพียงครั้งเดียวครับ....